फुयाल Phuyal श. क. S. K. (2022). कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण. DMC Journal, 7(6), 61–74. https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57691