लामा Lama अ. A. (2022). कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना . DMC Journal, 7(6), 1–8. https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57658