(1)
फुयाल Phuyal श. क. S. K. कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण. DMC J. 2022, 7, 61-74.