(1)
बञ्जरा Banjara न. N. शरणार्थी उपन्यासमा “जयमाया आफूमात्र लिखापानी आइपुगी’. DMC J. 2022, 7, 36-41.