(1)
गुरुङ Gurung ग. G. के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ ? कवितामा लयविधान. DMC J. 2022, 7, 16-24.