(1)
खतिवडा Khatiwada ऋ. R. "गोलार्द्धका दुई छेउ’ एकाड्ढीमा संवाद विश्लेषण. DMC J. 2022, 7, 9-15.