[1]
फुयाल Phuyal श.क.S.K. 2022. कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण. DMC Journal. 7, 6 (Jul. 2022), 61–74. DOI:https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57691.