गौतम Gautam दीपकप्रसाद Dipak. “सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation Between Plot and Characterization of Samyak Sambuddha Epic}”. Dhaulagiri Journal of Contemporary Issues 1, no. 1 (September 18, 2023): 86–92. Accessed July 18, 2024. https://nepjol.info/index.php/djci/article/view/58641.