गौतम Gautam द. D. “सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation Between Plot and Characterization of Samyak Sambuddha Epic}”. Dhaulagiri Journal of Contemporary Issues, vol. 1, no. 1, Sept. 2023, pp. 86-92, doi:10.3126/djci.v1i1.58641.