गौतम Gautam द. D. (2023) “सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation between plot and characterization of Samyak Sambuddha epic}”, Dhaulagiri Journal of Contemporary Issues, 1(1), pp. 86–92. doi: 10.3126/djci.v1i1.58641.