कार्की स. . “‘बुढा र बुढी’ लोककथाको संरचनात्मक अध्ययन”. Cognition, vol. 5, no. 1, June 2023, pp. 176-81, doi:10.3126/cognition.v5i1.55435.