ओली Oli ल. ब. L. B. “स्थानीय विकासमा भौगोलिक सुचना प्रणालीको महत्व {Significance of Geographical Information System in Local Development}”. Cognition, vol. 4, no. 1, July 2022, pp. 200-7, doi:10.3126/cognition.v4i1.46802.