[1]
कार्की स. ., “‘बुढा र बुढी’ लोककथाको संरचनात्मक अध्ययन”, Cognition, vol. 5, no. 1, pp. 176–181, Jun. 2023.