कार्की स. . (2023) “‘बुढा र बुढी’ लोककथाको संरचनात्मक अध्ययन”, Cognition, 5(1), pp. 176–181. doi: 10.3126/cognition.v5i1.55435.