कार्की सन्तोष. 2023. “‘बुढा र बुढी’ लोककथाको संरचनात्मक अध्ययन”. Cognition 5 (1):176-81. https://doi.org/10.3126/cognition.v5i1.55435.