Acharya, Shirish, Shubha Kalyan Shrestha, Rishav Sharma, Bhanu Shrestha, Parshu Ram Ghimire, Sameer Shrestha, Samikshya Tamang, and Sabin Shrestha. 2023. “Case Report of Suicide Attempt Using Zinc Phosphide in Nepal”. Baneshwor Campus Journal of Academia 2 (1):74-81. https://doi.org/10.3126/bcja.v2i1.55762.