(1)
तिवारी प. . ‘सहिद’कथामा करुण रस. Butwal Campus J. 2022, 5, 234-247.