पौडेल Poudel स. S. “कक्षा दशको नेपाली पाठ्यक्रम (२०७१) को विश्लेषण {Analysis of Class Ten Nepali Syllabus (2071)}”. AWADHARANA, vol. 7, no. 1, Nov. 2022, pp. 63-71, doi:10.3126/awadharana.v7i1.49375.