पौडेल Poudel स. S. (2022). कक्षा दशको नेपाली पाठ्यक्रम (२०७१) को विश्लेषण {Analysis of Class Ten Nepali Syllabus (2071)}. AWADHARANA, 7(1), 63–71. https://doi.org/10.3126/awadharana.v7i1.49375