अधिकारी Adhikari ल. L. (2022). श्रीको खोजी कथासङ्ग्रहमा शक्तिको लघुराजनीति {The micro politics of power in Sri’s investigative fiction collection}. AWADHARANA, 7(1), 13–23. https://doi.org/10.3126/awadharana.v7i1.49338