Devkota, Hari Prasad, Sena Miyazaki, and Shoji Yahara. 2017. “Amentoflavone and Kaempferol Glycosides from the Aerial Parts of Cissampelos Pareira”. Nepal Journal of Biotechnology 5 (1):1-4. https://doi.org/10.3126/njb.v5i1.18863.