Luitel, B. “Vocabulary in the New B.Ed. General English under Tribhuvan University”. Journal of NELTA, vol. 16, no. 1-2, Apr. 2012, pp. 59-69, doi:10.3126/nelta.v16i1-2.6130.