Shrestha, K. N. “‘Reading’ Ability of Students in Nepal”. Journal of NELTA, vol. 20, no. 1-2, May 2018, pp. 41-50, doi:10.3126/nelta.v20i1-2.19776.