Luitel, B. (2012) “Vocabulary in the New B.Ed. General English under Tribhuvan University”, Journal of NELTA, 16(1-2), pp. 59–69. doi: 10.3126/nelta.v16i1-2.6130.