Luitel, Binod. 2012. “Vocabulary in the New B.Ed. General English under Tribhuvan University”. Journal of NELTA 16 (1-2):59-69. https://doi.org/10.3126/nelta.v16i1-2.6130.