Luitel, B. (2012). Vocabulary in the New B.Ed. General English under Tribhuvan University. Journal of NELTA, 16(1-2), 59–69. https://doi.org/10.3126/nelta.v16i1-2.6130