Avabratha Kadke, S., Chunduri, S., & Shenoy Kudpi, V. (2020). A Study on Home Safety Practices to Prevent Childhood Injuries Among Mothers. Journal of Nepal Paediatric Society, 40(3), 172-177. https://doi.org/10.3126/jnps.v40i3.29375