Malhotra, Varun, Rajay Bharshankar, Sukesh Mukherjee, Akriti Gupta, and Namita Gautam. 2020. “Immunity and Mental Health: Towards COVID-19”. Janaki Medical College Journal of Medical Science 8 (2):47-56. https://doi.org/10.3126/jmcjms.v8i2.33978.