[1]
N. Karanjit, U. K. Shrestha, and R. R. Ranjitkar, “ Roxb”., J.Pl.Reso., vol. 30, pp. 97–101, Jan. 2009.