Editorial Team

Advisory Committee

Dr L.R. Sharma
Mr P.R. Shrestha
Dr M.K. Adhikari

Editorial Board

Editors
Prof. Dr. Dharma Raj Dangol

Tara Datta Bhatta

Madhu sudhan Thapa Magar, PhD

Pramesh Bahadur Lakhey

Pratiksha Shrestha

Managing Editor
Nishanta Shrestha