e-Os dating of the porphyry copper deposits in southern Gangdese metallogenic belt, Tibet

Shengrong Li, Wenjun Qu, Wanming Yuan, Jun Deng, Zhengqian Hou, Andao Du
Full Text: PDF